Based on our experience, the most effective advertisements are those that are directly surrounded with article text. The reader’s eye focuses on the article’s contents and rarely follows the contents of the left or right column. That is why ads should be placed within the Internet user’s field of view.

Below are some examples of interesting and effective methods of incorporating ads into the text. Click to enlarge the photo.

Z naszych doświadczeń wynika, że wysoką skuteczność notują reklamy, które są umieszczone w bezpośrednim otoczeniu tekstu artykułu. Oko czytelnika koncentruje się na treści artykułu i rzadko kiedy śledzi treści lewej lub prawej kolumny. Dlatego dobrze jest umieścić reklamy w polu percepcji internauty.

Poniżej prezentujemy Wam ciekawe i skuteczne sposoby harmonijnego wkomponowania reklam w treść tekstu. Aby powiększyć zdjęcie po prostu w nie kliknij.

1. Below article leads
Ads placed between the article’s lead and content are often the most profitable. After the user takes a look at the article’s contents, he or she may also register the ad. If the context of the ad matches the article’s contents, the reader is more likely to take interest in the ad.

Important!Remember that ads open in a new window, so you will not lose any website traffic.
Important! If possible, try to choose an advertisement model compatible with Adkontekst Exclusive advertising.

Example of implementation on WieszJak.pl with Adkontekst Intertext

Example of implementation on WieszJak.pl with Adkontekst Intertext

Example of implementation on WieszJak.pl

Example of implementation on WieszJak.pl

Example of implementation on PolskiNa5.pl

Example of implementation on PolskiNa5.pl

2. As an in-text rectangle
Rectangle ads belong to the most popular advertising models on the Internet. The most common form is a 300×250 pixel rectangle with 4 ads without URLs. No wonder that these boxes are highly valued by Publishers as profitable advertising models. Rectangle ads also work very well in articles. There are three options for placing a rectangle ad in the text:

• Right text float
This model is effective, because the ad is placed directly next to the contents of the article read by the user. This kind of ad gives users a chance to familiarize themselves with and make use of advertisers’ offers.

Example of implementation on Ściągawa.pl

Example of implementation on Ściągawa.pl

• Left text float

Visualisation on Egospodarka.pl

Visualisation on Egospodarka.pl

• Text-dividing
These ads are especially popular on websites containing relatively long articles. The ad divides the text, focusing the user’s attention on itself. If the ads do not attract the user’s interest, he or she can scroll down the screen to continue reading. However, if the ad seems to meet the user’s needs, he or she may click it and visit the website that contains the offer.
Important! Remember that ads open in a new window, so you will not lose any website traffic.

Example of implementation on NTO.pl

Example of implementation on NTO.pl

Important! If the size of your website’s article section allows, you can also check out the effectiveness of the widened 336×280 pixel rectangle with 4 ads and URLs or 5 ads without URLs.

3. Directly below the article
This form is effective due to the fact that after the user finishes reading the article, he or she is presented with ads that are contextually related to the content that was interesting enough to make the user read the entire article. The reader gets a chance to respond to the article’s contents by making use of services and products advertised. The ads themselves are presented as narrow strips one below another and resemble “also check out” or “more about” sections. We suggest that ad title colors should match the article title’s color.

Important! The minimum width of this ad should be at least 580 pixel. If the article section is narrower, you should use a 475×200 pixel version with 4 ads.
Important! The 580×100 (minimum) version ensures that text ads will also alternate with the Adkontekst Exclusive graphics-and-text advertisements.

Example of implementation on GazetaPrawna.pl

Example of implementation on GazetaPrawna.pl

Example of implementation on GazetaPrawna.pl’

Example of implementation on GazetaPrawna.pl’

Example of implementation on RzeczPospolita.pl

Example of implementation on RzeczPospolita.pl

Example of implementation on RodziceOnline.pl

Example of implementation on RodziceOnline.pl

Example of implementation on Fronda.pl

Example of implementation on Fronda.pl

1. Pod leadem artykułu

Forma wklejona pomiędzy leadem artykułu a jego treścią należy do jednych z najbardziej przychodowych. Internauta już po wstępnym zapoznaniu się z treścią artykułu ma szansę zapoznać się również z treścią reklam. Ich kontekstowy dobór do treści artykułu podnosi natomiast prawdopodobieństwo, że czytelnik chętniej zainteresuje się reklamą.

Ważne! Pamiętaj, że reklamy otwierają się w nowym oknie, więc nie musisz obawiać się utraty ruchu z Twojego serwisu.

Ważne! Staraj się w miarę możliwości wybrać formę, która zapewni emisję reklam Adkontekst Exclusive. Minimalne rozmiary znajdziesz tutaj.

Przykład wdrożenia na WieszJak.pl z Adkontekst Intertext

Przykład wdrożenia na WieszJak.pl z Adkontekst Intertext

Przykład wdrożenia na WieszJak.pl

Przykład wdrożenia na WieszJak.pl

Przykład wdrożenia na PolskiNa5.pl

Przykład wdrożenia na PolskiNa5.pl

2. Jako rectangle śródtekstowy

Forma rectangle należy do jednej z najpopularniejszych form reklamowych w Internecie. Najpowszechniejszą jej odmianą jest forma 300×250 pikseli z 4 reklamami bez adresów URL. Nic w tym dziwnego, boks taki jest wysoko oceniany przez Wydawców w kategorii przychodowych form. Rectangle bardzo dobrze sprawdza się również w artykułach. Wyróżniamy trzy opcje umieszczenia reklamy prostokątnej w tekście:

• Opływany tekstem po prawej stronie

Skuteczność tej formy wynika z faktu, że reklama emitowana jest w najbliższym sąsiedztwie treści artykułu, którym zainteresowany jest internauta. Emitując taką formę dajesz szansę internaucie na zapoznanie się z ofertą reklamodawców i na skorzystanie z tej oferty.

Przykład wdrożenia na Ściągawa.pl

Przykład wdrożenia na Ściągawa.pl

• Opływany tekstem po lewej stronie

Wizualizacja na Egospodarka.pl

Wizualizacja na Egospodarka.pl

• Rozdzielający tekst

Reklama ta jest popularna szczególnie na serwisach, których treść artykułów jest stosunkowo długa. Pozwala rozdzielić tekst skupiając uwagę internauty na reklamach. Jeżeli nie spotkają się one z zainteresowaniem internauty, po prostu przescroll’uje on ekran aby móc kontynuować lekturę. Jeżeli jednak reklama okaże się odpowiadać na potrzebę czytelnika dokona on kliknięcia i przejścia na stronę WWW z ofertą.
Ważne! Pamiętaj, że reklamy otwierają się w nowym oknie, więc nie musisz obawiać się utraty ruchu z Twojego serwisu.

Przykład wdrożenia na NTO.pl

Przykład wdrożenia na NTO.pl

Ważne! Jeśli wymiary sekcji artykułów na Twoim serwisie na to pozwalają, sprawdź także skuteczność formy poszerzonego rectangle o wymiarach 336×280 pikseli z 4 reklamami z adresami URL lub z 5 reklamami bez adresów URL.

3. Jako forma bezpośrednio pod artykułem
Forma ta swoją skuteczność zawdzięcza przede wszystkim faktowi, że po przeczytaniu artykułu prezentowane są użytkownikowi reklamy, których treść jest związana kontekstowo z treścią, która przed chwilą zainteresowała internautę na tyle, że przeczytał ten artykuł. Czytelnik otrzymuje szansę natychmiastowego zareagowania na treść zawartą w artykule poprzez skorzystanie z usług i produktów promowanych w reklamach. Same reklamy zaprezentowane w formie wąskich pasków jeden pod drugim przypominają swoim wyglądem sekcję „sprawdź także”, „więcej na temat”. Proponujemy aby kolorystyka tytułów była zgodna z kolorem tytułu artykułu.

Ważne! Minimalna szerokość takiej formy powinna wynosić przynajmniej 580 pikseli. Jeśli sekcja artykułu jest węższa zachęcamy do skorzystania z formy o rozmiarze 475×200 pikseli z 4 reklamami

Ważne! Forma o minimalnych rozmiarach 580×100 pikseli gwarantuje emisję na przemian z reklamami tekstowymi również reklam Adkontekst Exclusive – tekstowo-graficznych

Przykład wdrożenia na GazetaPrawna.pl

Przykład wdrożenia na GazetaPrawna.pl

Przykład wdrożenia na GazetaPrawna.pl

Przykład wdrożenia na GazetaPrawna.pl’

Przykład wdrożenia na RzeczPospolita.pl

Przykład wdrożenia na RzeczPospolita.pl

Przykład wdrożenia na RodziceOnline.pl

Przykład wdrożenia na RodziceOnline.pl

Przykład wdrożenia na Fronda.pl

Przykład wdrożenia na Fronda.pl

Zobacz także:
Najbardziej przychodowe formy na forach internetowych
Adkontekst Intertext – nowe możliwości zarabiania
Adkontekst Exclusive – minimalne rozmiary form ekskluzywnych

Dodaj komentarz

nasze marki: