This time we want to take a closer look at the most effective advertising models used on discussion forums, which are widely different than classic web pages containing articles. First of all, classic ad models, such as the 750×100 billboards or 160×600 skyscrapers are not very effective in this situation. Internet users tend to ignore everything that appears beyond the forum’s frame, focusing only on posted content. That is why we have to look for other, non-standard advertising models. These can be created using the partner’s panel under the “ad code” tab by choosing the “create your own ad” option.

Below are some of our own ideas for ads that bring in much higher revenue than classic advertising models. Click to enlarge the photo.

Tym razem chcemy się przyjrzeć dokładniej najbardziej skutecznym formom na forach internetowych. Fora mają swoją specyfikę i znacząco różnią się od klasycznych stron internetowych z artykułami. Przede wszystkim na forach bardzo słabo sprawdzają się klasyczne formy, jak bilbord 750×100 czy sky 160×600. Internauci wydają się zupełnie ignorować wszystko, co doklejone jest poza szkielet forum koncentrując wzrok na treści postów. Dlatego na tego typu serwisach należy szukać innych, niestandardowych form reklamowych.

Poniżej prezentujemy kilka naszych pomysłów na formy, które przynoszą znacznie lepsze przychody niż klasyczne formy reklamowe. Aby powiększyć zdjęcie po prostu w nie kliknij.

Remember! It is always worth testing various solutions and use your own creativity and the flexibility of ad sizes!

1. Between posts

Everybody knows that the heart of any discussion forum is the discussion itself. Internet users visit forums to seek advice, but also to share their own knowledge with others. That is why they focus on the exchange of information among the users. By placing ads directly next to posts, we give users a chance to learn about the contextually selected advertising offer. We suggest that you should test two different options:

a) as a dedicated post

The website’s owner pastes the ad script (e.g. a 300×250 rectangle or three strips one below another, as shown in the visualization) in e.g. every second or third post.

fs_posty1

b) as a strip between posts

The website’s owner pastes the ad script e.g. between every second and third post.

Important! We suggest that ad color should possibly match the website’s color code, i.e. the color of the ad’s background, description and title should match the color of these elements on the website.

nto_forum1

2. Below posts

Some discussion forums are built differently than classic ones, i.e. they display only one comment, while the other comments are presented as titles. These forums should contain ads placed directly below the featured post, as they stand a higher chance of being noticed by the user.

agora_forum1

3. Between topic titles

Advertisements placed between article titles on discussion forums have significant potential. Anyone who wants to take part in the discussion has to visit the page containing the list of threads. Therefore, you should take advantage of this fact.

Remember that the ad model should match the appearance of titles, i.e. if the page presents discussion threads by showing the thread title only, you should use a narrow strip.

fs_lista

However, if the page presents the thread title accompanied with a short description in a separate line, you should use a similarly built model:

lista_main

4. On successive thread pages

Discussion forums that are so extensive that posts do not fit on a single page, because users add so many posts under a given thread, should take advantage of this fact and place ads next to page numbers.

fs_posty_dol

and

fs_posty_dol1

Pamiętaj! Zawsze warto przetestować różne rozwiązania oraz wykorzystać własną kreatywność i elastyczność rozmiarów form reklamowych!

1. Między postami
Wiadomo, że sercem każdego forum internetowego jest dyskusja. Internauci odwiedzają fora, aby zasięgnąć porady, ale też żeby samemu podzielić się z innymi swoją wiedzą. Dlatego koncentrują wzrok na toczącej się wymianie zdań pomiędzy forumowiczami. Umieszczając reklamy w bezpośrednim sąsiedztwie postów dajemy internautom szansę zapoznania się z kontekstowo dobraną ofertą reklamodawców. Proponujemy przetestowanie dwóch opcji:

a) jako dedykowany post
Właściciel serwisu wkleja skrypt reklam (np. rectangle 300×250 albo formę w postaci trzech pasków jeden pod drugim, jak na wizualizacji) w każdy np. drugi lub trzeci post.
fs_posty1

b) jako pasek pomiędzy postami
Właściciel serwisu wkleja skrypt reklam pomiędzy każdy np. drugi i trzeci post.

Ważne! Proponujemy, by kolorystyka reklam była możliwie podobna do kodu dominującego na danej stronie internetowej, tzn. aby kolor tła, opisów i tytułu reklamy współgrał z kolorami tych elementów na serwisie.
nto_forum1

2. Pod postem
Niektóre fora internetowe są zbudowane w sposób nieco odmienny od klasycznych. Tzn. wyświetlają tylko jedną wypowiedź, zaś pozostałe prezentują w postaci tytułów odpowiedzi. Na tego typu serwisach proponujemy formy, które będą umieszczone bezpośrednio pod prezentowaną wypowiedzią. Zapewniają one znacznie większą szansę, że internauta zapozna się z reklamami.
agora_forum1

3. Między tytułami tematów
Duży potencjał mają formy reklamowe, które emitowane są pomiędzy tytułami artykułów na forach. Każdy, kto chce wziąć udział w dyskusji musi przejść przez stronę z listą tematów. Warto więc wykorzystać ten fakt.

Pamiętaj, aby dostosować formę prezentacji reklam do wyglądu tytułów, tzn. jeżeli strona prezentuje tematy ukazując jedynie tytuł tematu warto wykorzystać formę wąskiego paska.
fs_lista

Jeżeli natomiast prezentowany jest tytuł tematu, a w osobnej linii krótki jego opis, warto przygotować formę o podobnej budowie:
lista_main

4. Przy kolejnych stronach tematu
Te fora, które są bardzo rozbudowane, tzn. ich użytkownicy biorą aktywny udział w dyskusji dopisując tak wiele postów w danym temacie, że nie mieszczą się one na jednej stronie, powinny wykorzystać ten fakt i umieścić formę reklamową w sąsiedztwie numerów kolejnych stron.
fs_posty_dol

oraz

fs_posty_dol1

Zobacz także:
Najbardziej przychodowe formy w artykułach

nasze marki: