Kolorystyka i wygląd reklam a przychody

27.02.2009  |  Autor: Łukasz Ciechanek

Most of you would consider it to be self-evident that there are two schools of emphasizing ads and matching them to the website’s layout. The question is which of these is better and whether it is better at all. The answer is simple: it depends. Details in just a moment:

1. Full-integration tactics

Ads placed close to the text should possibly match the website’s color code, i.e.:

a) ad title color should be the same as article or link titles on the page

b) color of URLs, if included, should match the link color on the page

c) ad background color should match the website’s background color

d) frame background can also match the website’s background color

Based on our experiences, the most effective ads on websites containing many articles and extensive commentaries are those that are directly surrounded by the text. The reader’s eye focuses on the article’s contents and rarely follows the other website sections. You can read more about this on our blog. That is why it is best to present the user with ads that, being selected on the basis of context, elaborate on the subject that attracted the user to the article in the first place. The page linked above contains our suggestions for interesting and, most importantly, profitable models of these ads.

2. Emphasis tactics

The emphasis tactics should be used in the following cases:

a) A 750×100 pixel billboard ad on the top of the website (often alternated with CPM ads)

b) A 160×600 pixel skyscraper ad on the right or utmost left column

c) Websites with little text (e.g. with games or MP3s)

This method is used due to the fact that ads of this type are very popular and if they blend in with the website’s layout too much, Internet users tend to ignore them both consciously and subconsciously. They focus on the main article and totally ignore everything that does not stand out enough to attract their attention. Your ads can be perfectly targeted and still they will remain inconspicuous.

Truizmem będzie dla większości z Was stwierdzenie, ze wyróżniamy dwie szkoły: wyróżnienia reklam oraz wkomponowania ich w layout strony WWW. Pytanie, która z nich jest lepsza i czy któraś jest lepsza? Odpowiedź jest krótka: To zależy. Już przechodzimy do szczegółów:

1. Taktyka pełnej integracji
Formy w okolicach tekstu powinny być możliwie dobrze zintegrowane z kodem kolorystycznym obowiązującym na serwisie, tzn.:

  a) tytuły reklam powinny mieć kolor taki sam jak tytuły artykułów lub hiperłączy na stronie
  b) adres URL, jeśli się na niego decydujemy, powinien mieć kolor hiperłączy na stronie
  c) kolor tła reklam powinien mieć kolor tła serwisu
  d) warto rozważyć ustawienie tła ramki również w kolorze tła serwisu

Jak wynika z naszych doświadczeń na serwisach bogatych w artykuły i obszerne komentarze wysoką skuteczność notują reklamy, które są umieszczone w bezpośrednim otoczeniu tekstu artykułu. Oko czytelnika koncentruje się na treści artykułu i rzadko kiedy śledzi pozostałe sekcje serwisu. Dlatego warto zaproponować internaucie reklamy, które dzięki kontekstowemu doborowi będą swoistą podpowiedzią i rozwinięciem tematu, który na tyle zainteresował internautę, że przeczytał artykuł. Na wyżej wspomnianej stronie znajdziecie nasze propozycje ciekawych i przede wszystkim przychodowych form reklamy owych.

2. Taktyka wyróżnienia
Natomiast metodę wyróżnienia proponujemy w następujących przypadkach:

  a) Emisja reklam w formacie bilborda 750×100 pikseli na górze serwisu (często rotowane z reklamami w modelu CPM)
  b) Emisja reklam w formacie sky 160×600 pikseli w prawej lub lewej skrajnej kolumnie
  c) Serwisy z niewielką ilością treści tekstowej (np. z grami albo MP3kami)

Powód wynika z faktu, że są to formy bardzo popularne i jeśli zlewają się za bardzo z layoutem serwisu, to internauci bardzo często zupełnie ignorują je zarówno na poziomie podświadomości jak i świadomości. Skupiają uwagę na głównej treści danego serwisu i zupełnie lekceważą wszystko, co nie wyróżnia się dostatecznie, aby przyciągnąć ich wzrok. Mimo, że możecie emitować reklamy idealne dla swoich internautów będą one dla nich niezauważalne.

nasze marki: